Obchodné podmienky

čl.1 – Zmluvné strany
1. Poskytovateľ – EURON Slovakia
2. Klient – zákazník EURON Slovakia

čl.2 – Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť klientovi technické a iné potrebné prostriedky na využívanie internetových služieb podľa objednávky klienta.
2. Služba sa poskytuje nepretržite 24 hodín denne.

čl. 3 – Poplatky
1. Poskytovateľ účtuje klientovi poplatky za poskytované služby podľa objednávky a platného cenníka.
2. Poskytovateľ nie je platiteľ DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.

čl. 4 – Platobné podmienky a fakturácia
1. Poplatok za službu sa účtuje a fakturuje ročne. Faktúra na ďaľšie predplatné obdobie sa zasiela podľa Zákona o účtovníctve na e-mailovú adresu, ktorú si klient nahlási ako fakturačnú.
2. Pokiaľ klient faktúru neuhradí, bude mu zaslaná upomienka a ak ani tak nepríde k úhrade, služba automaticky zanikne.
3. Pokiaľ klient svojvoľne vypovedá zmluvu, platba sa klientovi nevracia.

čl. 5 – Povinnosti poskytovateľa
1. Starať sa o zabezpečenie prevádzky a kvality poskytovaných služieb, v rámci svojich možností.
2. Pri registrácií sa vyžadujú niektoré údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa poskytovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil. Registračné údaje budú použité len pre internú potrebu poskytovateľa a nebudú postúpené tretím stranám.
3. Poskytovateľ je povinný vybaviť objednávku iba v prípade, že klient súhlasí s obchodnými podmienkami. Prevádzkovať služby klientovi, ktorý nesúhlasí s obchodnými podmienkami, nie je možné.
4. Poskytovateľ je povinný obmedziť parametre objednanej služby, prípadne službu pozastaviť, pokiaľ by obmedzovali ostatných klientov servera, prípadne bezpečnosť servera bez upovedomenia klienta. Ak klient spôsobí týmto konaním severovni nejakú škodu, je povinný ju uhradiť v plnej výške.

čl. 6 – Povinnosti klienta
1. Neposielať, a na Internete nezverejňovať žiadne informácie, ktoré by boli v rozpore so zákonom Slovenskej Republiky.
2. Neprevádzkovať warez, games, crack servery, download a chat servery, pornografické stránky, stránky s rasovým motívom, spam, alebo stránky podobného zamerania.
3. Zálohovať si všetky potrebné dáta.
4. Klient je povinný, si všetky heslá, ktoré používa, meniť minimálne raz za pol roka, na minimálne 8 znakové, s použitím veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov, vzhľadom na obdobie veľkej hackerskej kriminality.
5. Klient je povinný oznámiť každú zmenu, ktorú obsahuje objednávka, prípadne faktúra do 8 dní od inkriminovanej zmeny poskytovateľovi.

čl. 7 – Zodpovednosť za škody
1. Klient prehlasuje, že si je vedomý toho, že využívanie počítačovej siete Internet je spojené s určitými rizikami, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty Internetu.
2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody, spôsobené výpadkom poskytovaných služieb, ani za stratu údajov.

čl. 8 – Registrácia a vlastníctvo domény a dát
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že doménu zaregistruje podľa Identifikátora uvedeného v objednávke.
2. Pokiaľ klient políčko Identifikátora nevyplní, bude doména zaregistrovaná na registrátora. Registrátor je povinný na požiadanie klienta bezplatne previesť doménu na klienta.

čl. 9 – Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Klient nemá právo a ani nárok na vrátenie už zaplatenej sumy pri vypovedaní zmluvy.
3. Klientovi, ktorý bude bezdôvodne poškodzovať dobré meno poskytovateľa, osočovať ho, ohovárať, vytvárať na neho nátlak, vyhrážať sa žalobami, súdmi, trestným oznámením a pod. budú poskytované služby okamžite ukončené, bez náhrady škody a bez upozornenia.
4. Zmluva zaniká, ak poskytovateľ nepredĺži klientovi služby na ďaľšie fakturačné obdobie, alebo ak klient neuhradí faktúru, alebo ak si nepredĺži službu na ďaľšie fakturačné obdobie. Poskytovateľ a ani klient nemusia protistrane túto skutočnosť oznamovať. V takom prípade bude služba zrušená bez upovedomenia protistrany.

čl. 10 – Záverečné ustanovenia
1. Technická podpora sa vzťahuje na funkčnosť objednanej služby, nie na iné služby.
2. Záloha dát je robená serverovňou v 6 hodinových intervaloch, pre potreby serverovne.
3. Pokiaľ by poskytovateľ bol nútený z nejakých vážnych dôvodov činnosť ukončiť, klientom sa uhradené peniaze vracajú, avšak poskytovateľ urobí všetky potrebné kroky na to, aby neboli klienti poškodení a zabezpečí v súčinnosti so serverovňou, aby bolo fakturačné obdobie klienta dodržané a aby mu boli poskytované služby zabezpečené inou spoločnosťou v plnej miere.
4. Poskytovateľ používa obchodné podmienky, podľa pokynov serverovne.
5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obchodných podmienok.

Zavoláme Vám?

Potrebujete sa rozprávať po telefóne?


Sme tu pre Vás, zadajte Vaše telefónne číslo a my Vám zavoláme.
Budete kontaktovaný čo najskôr, ako to bude možné. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.